top of page

นิตยสาร Coffee Treveler เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

เราเป็นสื่อที่นำเสนอเรื่องราวในโลกของกาแฟ ผ่านสื่อออนไลน์ และนิตยสาร Coffee Traveler ที่ทำควบคู่กันมาตลอดระยะเวลา 11 ปี ทำให้เรามีทักษะ ความชำนาญ ในเรื่องของการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ คิดคอนเทนต์ และทำโปรดักส์ชัน รวมถึงประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงกาแฟ เราจึงสามารถจัดอีเวนต์งานกาแฟได้อย่างประสบความสำเร็จอีกด้วย

We are a media that presents the story of coffee. Through online media and Coffee Traveler Magazine for the past 11 years, we have the skills and expertise in photography, video production, and content creation. Including experiences in the coffee industry, we are able to organize a coffee event successfully as well.

Presentation Coffee Traveler

อัตราค่าโฆษณาใน Coffee Traveler Magazine

  • Line
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Pinterest
  • TikTok
  • Blogger

Our Clients

bottom of page