top of page

World Tea & Coffee Expo 2022 จากท้องถิ่นสู่สากล 🌐🍵☕

อีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในฐานะเมืองหลวงของกาแฟ จังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาคที่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งปลูกกาแฟอะราบิกาขนาดใหญ่ มีการผลิต และการค้า ชา กาแฟ จากทั้งเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จนกาแฟและชาได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น อุตสาหกรรมกาแฟและชาของภาคเหนือจึงควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมมากขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยคุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. ที่เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมชาและกาแฟ ซึ่งสามารถยกระดับได้ด้วยความร่วมมือด้านการตลาดและธุรกิจ ผ่านงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา จึงเชื่อว่างานไมซ์ (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ซึ่งอยู่ภายใต้บทบาทของ สสปน. จะสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือทางธุรกิจได้ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน The World Tea and Coffee Expo 2022 (WTCE 2022) ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ถึง 27 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์การประชุมเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นองค์ประกอบหลัก 5 ข้อ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพการผลิต โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยกระดับการประมวลผลและสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาการตลาด การวิจัยและพัฒนา การพัฒนากลยุทธ์ และการจัดการ// คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. //The World Tea and Coffee Expo 2022 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม "จากท้องถิ่นสู่โลก" โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานสัมมนา งานแสดงสินค้า และการจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งจะรวบรวมผู้แสดงสินค้า 50 ราย (45 รายจากประเทศไทย และ 5 รายจากต่างประเทศ) ที่จะมานำเสนอสินค้าและบริการเกี่ยวกับกาแฟและชาอย่างครบวงจรตลอดทั้ง 4 วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าการจำหน่ายสินค้าและเกิดการจับคู่ทางธุรกิจแล้ว งานนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับการผลิต แนวโน้มตลาด และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของชาและกาแฟต่อไป ให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมกาแฟคุณภาพสูง และเชียงรายเป็นแหล่งชาคุณภาพของประเทศไทยต่อไป

 

ติดตามได้ที่ : World Tea and Coffee Expo

87 views0 comments

Comments


bottom of page