top of page

Coffee Traveler Issue 70

Updated: Jun 27การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคสมัยของเรา และการเปลี่ยนแปลงนั้น ก็ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่กำหนดรูปแบบการใช้ชีวิต การทำงาน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็คงหนีไปพ้น อุตสาหกรรมกาแฟ


อุตสาหกรรมกาแฟ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในจุดขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ตามรายงานขององค์การกาแฟนานาชาติ กาแฟถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายด้วยอัตราการบริโภคมากกว่า 2 พันล้านถ้วยทุกวัน การผลิตและการแปรรูปกาแฟ จึงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก โดยทำให้เกิดการจ้างงานและรายได้แก่ผู้คนหลายล้านคน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกาแฟกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของกาแฟที่ผลิตได้

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝน สภาพอากาศที่สุดขั้ว ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชผล เนื่องจากอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน และสภาพอากาศที่สุดขั้ว คือสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต คุณภาพ และรสชาติของเมล็ดกาแฟ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของแมลงศัตรูพืชและโรคที่อาจทำลายต้นกาแฟได้


นอกจากนี้ สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุ ยังสามารถสร้างความเสียหายให้กับต้นกาแฟ และขัดขวางห่วงโซ่อุปทาน จนนำไปสู่ความผันผวนของราคาและตลาดได้ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะทวีรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน โดยอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรและอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลก รวมไปถึงความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านที่ต้องพึ่งพากาแฟ ทั้งการหารายได้และการค้ากาแฟ ส่งผลให้อุตสาหกรรมกาแฟจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อรักษาคุณภาพและความยั่งยืนของผลผลิต พร้อมทั้งจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น ผู้ผลิตกาแฟจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการปรับปรุงระบบชลประทาน การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ และพัฒนากาแฟสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือเข้าถึงได้สำหรับผู้ผลิตทุกรายเสมอไป โดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยที่ขาดแคลนทรัพยากรหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตที่มีปริมาณมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้


เพื่อเป็นการตั้งรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นิตยสาร Coffee Traveler จึงได้นำเสนอบทความนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรมกาแฟ โดยมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายที่ผู้ผลิตกาแฟต้องเผชิญ ไปจนถึงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการผลิตกาแฟในอนาคต รวมถึงการจัดการกับผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณของกาแฟที่ผลิตได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิตยสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ในการวางแผนเพื่อลดภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่ออุตสาหกรรมกาแฟ และรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ยั่งยืนต่อไปENG (VER)


Climate change is an undeniable reality of this time, profoundly shaping how we live, work, and interact with environment. Its impact spans across various sectors, including the economy and industry, with the coffee industry being particularly affected.


The coffee industry is a vital economic driver in many developing countries. According to the International Coffee Organization, coffee is one of the most widely consumed commodities, with

over 2 billion cups consumed daily. Consequently, coffee production and processing play a significant role in the economies of numerous nations, providing employment and income to millions of people. However, the industry faces several challenges due to climate change, which impacts the quality and quantity of coffee produced. Variations in temperature, rainfall, and extreme weather conditions directly affect the growth and development of coffee crops. These climatic changes influence the yield, quality, and taste of coffee beans and lead to an increase in pests and diseases that can devastate coffee plants. In addition, extreme weather conditions such as droughts, floods, and storms can damage coffee plants and disrupt the supply chain, leading to price and market fluctuations. As climate change persists, these challenges are likely to intensify, significantly impacting the livelihoods of farmers and the global coffee industry. Millions of people who depend on coffee for income and trade could be affected. Consequently, the coffee industry must adapt to these changing conditions to maintain the quality and sustainability of its products. Coffee producers are employing various strategies to cope with these challenges, such as improving irrigation systems, growing coffee under the shade of trees, and developing new coffee varieties that are more resilient to climate change. However, these strategies are not always effective or accessible to all producers, particularly small-scale farmers who often lack the necessary resources or infrastructure. These small producers, despite their limitations, account for the highest volume of coffee production in the industry.In response to these changes, Coffee Traveler magazine presents this article to provide comprehensive information on the impacts of climate change on the coffee industry. This piece focuses on the challengesfaced by coffee producers and outlines strategies they can use to adapt to evolving conditions. It also explores the potential future impacts on coffee production, particularly concerning the quality and quantity of coffee produced. We hope this article will be a valuable resource for you in planning to mitigate the threats posed by climate change to the coffee industry and in maintaining the sustainability and quality of coffee production.
 

Coffee Traveler 

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งผ่านความรู้ทางด้านกาแฟ

และเสริมมุมความคิดในด้านธุรกิจกาแฟ

- - -

สมัครสมาชิกนิตยสารได้ที่ : IN BOX

Facebook Coffee Traveler 

Youtube : Coffee Traveler 

56 views0 comments

Comments


bottom of page